Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing door toegang tot of gebruik van onze API’s tussen Sparse B.V. te Zwolle, Kamer van Koophandel 83937552 en haar wederpartijen “klant”.

Wij kunnen in de Gebruiksvoorwaarden naar “Sparse” verwijzen als “leverancier”, “wij”, “onze”, of “ons”.

Hoofdstuk 1. Account en Registratie

Artikel 1: Accepteren van de Gebruiksvoorwaarden

1.1 Klant mag de API’s niet gebruiken en de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaarden indien klant:

 • niet de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met Sparse aan te gaan.
 • niet is bevoegd om namens het bedrijf een bindend contract met Sparse aan te gaan.

Artikel 2: Registratie

2.1 Om toegang te krijgen tot bepaalde API’s kan gevraagd worden bepaalde informatie (zoals identificatie- of contactgegevens) te verstrekken als onderdeel van het registratieproces voor de API’s.
2.2 Alle registratiegegevens die aan Sparse verstrekt zijn moeten altijd accuraat en up-to-date zijn.

Hoofdstuk 2. Gebruik van onze API’s

Artikel 3: Eindgebruikers

3.1 Klant eist van eindgebruikers dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving en de Gebruiksvoorwaarden naleven (en hen niet bewust in staat stellen deze te schenden).

Artikel 4: Naleving van de wet

4.1 Klant zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en rechten.
4.2 De API’s worden niet gebruikt om illegale activiteiten of schending van rechten van derden aan te moedigen of te bevorderen.

Artikel 5: Toegestane toegang

5.1 Identiteiten van klant of van API-klanten worden niet gemaskeerd bij het gebruik van de API’s.

Artikel 6: API Beperkingen

6.1 Sparse stelt en handhaaft beperkingen op gebruik van de API’s (bijvoorbeeld het beperken van het aantal API-verzoeken of het aantal gebruikers dat u mag bedienen), naar eigen goeddunken. Klant stemt stemt hiermee in, en zal niet proberen dergelijke beperkingen te omzeilen.
6.2 Indien klant een API buiten deze limieten wil gebruiken moet er uitdrukkelijke toestemming verleent worden door Sparse. Sparse kan een dergelijk verzoek weigeren of acceptatie afhankelijk maken van instemming van klant met aanvullende voorwaarden en/of kosten voor dat gebruik.

Artikel 7: Communicatie

7.1 Sparse kan bepaalde communicatie sturen in verband met het gebruik van de API’s.

Artikel 8: Feedback

8.1 Indien klant feedback of suggesties geeft over onze API’s, dan kunnen wij (en degenen die wij toestaan) dergelijke informatie gebruiken zonder verplichting aan klant.

Artikel 9: Niet-exclusiviteit

9.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn niet-exclusief.
9.2 Klant erkent dat Sparse producten of diensten kan ontwikkelen die kunnen concurreren met de API Clients of andere producten of diensten.

Artikel 10: Wijziging

10.1 Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan wijzigen om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze API’s weer te geven.
10.2 Klant dient de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
10.3 Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een API of wijzigingen om juridische redenen zullen onmiddellijk van kracht worden.
10.4 Indien klant niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor een API, dient het gebruik van die API te staken.
10.5 Voortgezet gebruik van de API vormt uw acceptatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Hoofdstuk 3. API Clients

Artikel 11: API Clients en Monitoring

11.1 Een API Client is een klant-applicatie die gebruik maakt van de Sparse API. De API’s zijn ontworpen om klant-applicaties aan te vullen en te verbeteren.
11.2 Klant stemt ermee in dat Sparse het gebruik van de API’s kan monitoren om de kwaliteit te waarborgen, de producten en diensten te verbeteren en uw naleving van de Gebruiksvoorwaarden te controleren.
11.3 Klant zal deze monitoring niet hinderen.
11.4 Sparse mag alle technische middelen gebruiken om een dergelijke verstoring op te heffen.
11.5 Sparse kan de toegang tot de API’s door klant of API Client zonder kennisgeving opschorten indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat de Gebruiksvoorwaarden geschonden worden.

Artikel 12: Beveiliging

12.1 Klant zal redelijke inspanningen verrichten om gebruikersinformatie die door API Client wordt verzameld, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik.
12.2 Klant zal ongeoorloofde toegang tot of gebruik van dergelijke informatie onmiddellijk aan uw gebruikers melden voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.

Artikel 13: Eigendom

13.1 Sparse verwerft geen eigendom in API Clients, en door het gebruik van onze API’s verwerft klant geen rechten op onze API’s of de content die via onze API’s wordt benaderd.

Artikel 14: Gebruikersprivacy en API Clients

14.1 Klant zal voldoen aan alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
14.2 Klant zal een privacybeleid voor API Clients opstellen en naleven dat duidelijk en nauwkeurig beschrijft aan gebruikers van API Clients welke gebruikersinformatie er wordt verzamelt en hoe  dergelijke informatie gebruikt wordt en deelt deze met Sparse en derden.

Hoofdstuk 4. Verbodsbepalingen en vertrouwelijkheid

Artikel 15: API Verbodsbepalingen

15.1 Wanneer klant de API’s gebruikt, is het niet toegestaan:

 • Een API in licentie te geven voor gebruik door derden. Klant zal geen API Client creëren die wezenlijk hetzelfde functioneert als de API’s en deze aanbieden voor gebruik door derden.
 • Een actie uitvoeren met de bedoeling om virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of andere items van destructieve aard op de producten en diensten van Sparse te introduceren.
 • Anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken of bedreigen.
 • De API’s of de servers of netwerken die de API’s leveren te verstoren of te verstoren.
 • Onwettig online gokken of storende commerciële berichten of advertenties te bevorderen of te faciliteren.
 • Reverse engineeren of proberen de broncode van een API of gerelateerde software te extraheren, behalve voor zover deze beperking uitdrukkelijk is verboden door de toepasselijke wetgeving.
 • De API’s te gebruiken voor activiteiten waarbij het gebruik of falen van de API’s kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of milieuschade.
 • Het uitvoeren van Load testen op de Sparse API’s.
 • Het uitvoeren van penetratietesten op de Sparse API’s.

Artikel 16: Vertrouwelijke zaken

16.1 Credentials (zoals wachtwoorden, sleutels en client ID’s) zijn bedoeld om door u gebruikt te worden en uw API Client te identificeren.
16.2 Klant zal credentials vertrouwelijk houden en redelijke inspanningen verrichten om het gebruik van uw credentials door andere API Clients te voorkomen en te ontmoedigen.
16.3 Credentials mogen niet worden opgenomen in open source projecten.
16.4 Onze communicatie met klant en onze API’s kunnen vertrouwelijke informatie van Sparse bevatten.
16.5 Vertrouwelijke informatie van Sparse omvat alle materialen, communicatie en informatie die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd of die normaal gesproken onder de omstandigheden als vertrouwelijk zouden worden beschouwd.
16.6 Indien klant dergelijke informatie ontvangt, zal deze niet aan derden bekendgemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparse.
16.7 Vertrouwelijke informatie van Sparse omvat geen informatie die klant onafhankelijk heeft ontwikkeld en rechtmatig door een derde partij is gegeven zonder geheimhoudingsplicht, of die buiten schuld van de klant openbaar wordt.
16.8 Klant mag vertrouwelijke informatie van Sparse openbaar maken wanneer klant daartoe door de wet wordt gedwongen en ons daarvan vooraf redelijkerwijs op de hoogte stelt, tenzij een rechtbank beveelt dat wij geen kennisgeving ontvangen.

Hoofdstuk 5. Beëindiging

Artikel 18: Beëindiging

18.1 Klant kan het gebruik van onze API’s te allen tijde stopzetten met of zonder kennisgeving.
18.2 Indien klant de Gebruiksvoorwaarden wilt beëindigen, dient klant Sparse hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen en bij beëindiging van gebruik van de toepasselijke API’s te staken.
18.3 Sparse behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen of de API’s of enig deel of functie of toegang daartoe te staken om welke reden dan ook en op elk moment zonder aansprakelijkheid of andere verplichting jegens klant.

Artikel 19: Verplichtingen klant na beëindiging

19.1 Bij beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden of stopzetting van toegang tot een API, zal klant onmiddellijk stoppen met het gebruik van de API.
19.2 Sparse kan onafhankelijk communiceren met elke accounteigenaar wiens account(s) geassocieerd zijn met API Client en credentials om kennis te geven van de beëindiging van uw recht om een API te gebruiken.

Hoofdstuk 6. Aansprakelijkheid API’s

Artikel 20: Garanties

20.1 Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, doen noch Sparse noch haar leveranciers of distributeurs specifieke toezeggingen over de API’s.
20.2 Wij doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de content die via de API’s toegankelijk is, de specifieke functies van de API’s of hun betrouwbaarheid, beschikbaarheid of vermogen om aan uw behoeften te voldoen. Wij leveren de API’s “zoals ze zijn”.
20.3 Sommige rechtsgeldige gebieden voorzien in bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties, voorwaarden, verklaringen en verbintenissen uit.

Artikel 21: Beperking van aansprakelijkheid

21.1 Voor zover wettelijk toegestaan zijn Sparse en Sparse’s leveranciers en distributeurs niet verantwoordelijk voor gederfde winst, inkomsten of gegevens; financiële verliezen; of indirecte, bijzondere, gevolg-, exemplarische of bestraffende schade.
21.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Sparse, en haar leveranciers en distributeurs, voor enige claim onder de voorwaarden, inclusief voor impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de toepasselijke API’s (of, indien wij daarvoor kiezen, voor het opnieuw leveren van de API’s) gedurende de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.
21.3 In alle gevallen zijn Sparse, en haar leveranciers en distributeurs, niet aansprakelijk voor kosten, verlies of schade die niet redelijkerwijs te voorzien zijn.

Artikel 22: Vrijwaring

22.1 Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, zal klant Sparse, en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers, verdedigen en vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen (inclusief juridische kosten) en uitgaven met betrekking tot elke beschuldiging of rechtszaak van een derde partij voor zover deze voortvloeien door klant of eindgebruikers van klant uit:

 • misbruik van de API’s;
 • schending van de Gebruiksvoorwaarden;
 • of enige content of data gerouteerd in of gebruikt met de API’s.